Algemene voorwaarden

 

§1 Geldigheid ten opzichte van ondernemers en definities

(1) De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties tussen ons en een consument op het moment dat de bestelling wordt geplaatst.

Een consument is een natuurlijke persoon die een transactie aangaat voor doeleinden die overwegend noch commercieel, noch met de eigen beroepsactiviteit samenhangen. (§ 13 BGB). (BGB: het Duitse burgerlijk wetboek).

 

§2 Afsluiten van een overeenkomst, opslag van de tekst van het contract

(1) De volgende bepalingen betreffende het afsluiten van de overeenkomst zijn van toepassing op bestellingen via onze internetwinkel http://www.hg-shop.eu.

(2) Een overeenkomst wordt afgesloten met

Hannelore Goos
HG-SHOP.EU
Beethovenplatz 1
61250 Usingen

(3) De presentatie van de producten in onze online shop is niet op te vatten als een juridisch bindend contractueel aanbod van onze kant, maar slechts als een vrijblijvende uitnodiging aan consumenten om goederen te bestellen. Door het bestellen van de gewenste producten biedt de consument bindend aan een koopovereenkomst af te sluiten.
(4) Na de ontvangst van een bestelling in onze online winkel gelden volgende regels: Door in onze internetshop de aangeboden bestelprocedure met succes doorgelopen te hebben heeft de consument een bindende koopovereenkomst afgesloten.
De bestelling omvat de volgende stappen:
1) Het selecteren van de gewenste producten;
2) de controle van de gegevens in de winkelmand;
3) het drukken op de knop “Doorgaan naar afrekenen”;
4) het invullen op het aangeboden formulier van de gevraagde informatie, eventueel het registreren als klant;
5) het controleren en eventueel corrigeren van de ingevulde gegevens op het formulier;
6) het doorlezen van de voorwaarden en het accepteren ervan d.m.v. hert plaatsen van een haakje op de daarvoor aangegeven plaats;
7) Het bevestigen van de bestelling door te klikken op de knop “Bestelling plaatsen”.
8) Met het plaatsen van de bestelling is de bindende koopovereenkomst afgesloten.

De consument kan voor de verplichtende verzending van de bestelling door het drukken van de ‘terug’ knop in de gebruikte Internet-browser wordt terugkeren naar een vorige pagina of het menu item ‘Shop’ aanklikken om bv. verder te winkelen. Door het browser venster met deze shop te sluiten of door de browser zelf te sluiten kan een nog niet afgesloten bestelling worden onderbroken.

Wij bevestigen de ontvangst van uw bestelling via een automatisch gegenereerde e-mail (“Order Bevestiging”). Met deze bevestiging accepteren wij de door u aangeboden koopovereenkomst.

(5) Opslag van de overeenkomst voor de aankoop via onze internetwinkel: Wij sturen u de bestelgegevens via e-mail toe en wijzen daarin ook nog een keer op de door u aanvaarde voorwaarden. De voorwaarden kunnen op ieder moment worden ingezien op onze website http://www.shop.eu in het menu rechts onder “Voorwaarden”. Om veiligheidsredenen zijn uw bestelling gegevens niet meer op het internet toegankelijk.

 

§3 Prijzen, verzendkosten, betaling, de vervaldag

(1) De aangegeven prijzen zijn inclusief BTW en andere prijscomponenten. Daarbij komen nog de verzendkosten voor zover deze zijn aangegeven.
(2) De prijzen kunnen in meerdere valuta worden bekeken, maar doorslaggevend is de prijs in euro’s.
(3) De consument heeft de mogelijkheid om te betalen via overschrijving (SEPA boeking), PayPal of Credit Card. In alle gevallen geldt uitsluitend vooruitbetaling..
(4) De koper verbindt zich ertoe de koopprijs onmiddellijk na de afsluiting te voldoen.

 

§ 4 Levering

(1) Tenzij het anders in de productomschrijving is vermeld, kunnen alle producten door ons aangeboden onmiddellijk worden verzonden. De verzending vindt plaats nadat het verschuldigde bedrag voor de bestelling is bijgeschreven op onze bankrekening. Indien de levering niet kan plaatsvinden binnen een week na ontvangst van de betaling op onze rekening, zal de klant worden geïnformeerd over de reden en de verwachte datum van verzending.

Deze verzendkosten hebben betrekking op het goedkoopste voor ons beschikbare tarief: Dat is ‘onverzekerd boekpakje’ of ‘onverzekerde brief’. (Dit zijn twee tarieven van de Duitse Post).

Indien de klant een verzekerde verzending wenst, moet dit worden vermeld op het bestelformulier tijdens de bestelling of onmiddellijk na de bestelling in een vormloze e-mail. De klant ontvangt dan zo snel mogelijk een e-mail van ons met een nieuwe berekening van het totale bedrag. De extra verzendkosten moet de klant betalen en wanneer reeds is betaald, moeten extra de extra kosten nog worden nabetaald. Pas nadat het totale verschuldigde bedrag is bijgeschreven op onze rekening, wordt de bestelling verzonden.

(2) Het risico van onopzettelijk verlies en de toevallige verslechtering van de verkochte producten op de postweg gaat pas over aan de koper nadat de aankoop in ontvangst is genomen.

 

§ 5 Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven het eigendom van de verkoper totdat de de koopprijs van de bestelde goederen in zijn geheel is voldaan..

 

§ 6 Het recht van de klant om te herroepen:

Herroepingsrecht

Consumenten hebben over het algemeen recht op herroeping onder de volgende voorwaarden, waarbij de consument een natuurlijke persoon is die bindende overeenkomst heeft afgesloten die overwegend geen samenhang heeft met commerciële of onafhankelijke beroepsactiviteiten:

Kennisgeving van het recht op herroeping

Recht tot opzegging

Voor gepersonaliseerde items, met name boeken met een persoonlijke dedicatie, vervalt het recht op teruggave. Bij andere producten, kunnen onze klanten – wanneer het gaat om eindgebruikers in overeenstemming met de wettelijke omschrijving volgens § 356 BGB – , kunnen de goederen binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen terugsturen. Die termijn begint bij de ontvangst van de goederen en deze instructie. Aan de termijn wordt voldaan wanneer de producten binnen die tijd verstuurd worden. De retourzending moet voldoende worden gefrankeerd, deze verzendkosten worden bij de terugbetaling van de aankoopprijs niet vergoed. Goederen die ongefrankeerd of onvoldoende gefrankeerd worden teruggestuurd, worden door de verkoper geweigerd. De daarbij optredende extra kosten voor de koper worden niet vergoed.

Voor niet-gepersonaliseerde items bestaat het recht om de koopovereenkomst binnen veertien dagen zonder opgaaf van reden op te zeggen.

De een opzegtermijn van twee weken begint vanaf de datum waarop de koper of degene die hem of haar vertegenwoordigt, met uitzondering van de vervoerder, de goederen in ontvangst heeft genomen.

Om recht tot opzegging uit te oefenen, moet

Hannelore Goos
HG-SHOP.EU
Beethovenplatz 1
61250 Usingen
Email shop@hg-shop.eu

door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk per post of per e-mail) over uw besluit tot opzegging van de koopovereenkomst op de hoogte worden gesteld. Hiervoor kan het bijgevoegde modelformulier tot herroeping worden gebruikt, maar dat is niet verplicht.

Gevolgen van opzegging

Wanneer de koper de koopovereenkomst herroept, zullen wij alle betalingen die we van u ontvangen hebben, met inbegrip van de verzendkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat door de koper een andere wijze van levering werd gekozen dan het door de verkoper aangeboden goedkoopste tarief), uiterlijk binnen veertien dagen terug te betalen. Deze termijn begint onmiddellijk vanaf de datum waarop de geretourneerde goederen door de verkoper in ontvangst zijn genomen. Voor de terugbetaling, gebruiken we dezelfde methode van betaling die de koper heeft gebruikt in de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk anders met de koper is overeengekomen.

In het geval van waardevermindering van de producten, kan een schadevergoeding worden gevraagd. Dit geldt niet wanneer een waardevermindering uitsluitend het gevolg is van een controle van het product (zoals dat bijvoorbeeld ook mogelijk zijn geweest in een winkel). De verplichting tot schadevergoeding kan worden vermeden door de producten niet op enigerlei wijze in gebruik te nemen en alles te vermijden, wat tot een waardevermindering van de goederen zou kunnen leiden.

De goederen dienen onmiddellijk en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de datum waarop de verkoper werd geïnformeerd over de annulering van de koopovereenkomst aan de verkoper terug te sturen of te overhandigen. Aan deze termijn wordt voldaan wanneer de goederen voor afloop van de twee weken verzonden worden

De koper draagt de directe verzendkosten voor het terugzenden van de goederen. Deze worden niet vergoed.

Einde van de kennisgeving van het recht op herroeping

 

§7 Opzegformulier

Voorbeeld-opzegformulier

(Wanneer u de koopovereenkomst wilt opzeggen, vul dan dit formulier in en stuur het aan ons terug)

Aan :

Hannelore Goos
HG-SHOP.EU
Beethovenplatz 1
61250 Usingen
E-Mail shop@hg-shop.eu

Hierbij zeg ik/zeggen wij (*) de koopovereenkomst op voor de op <datum> door mij/ons(*) volgende bestelde producten die ik/wij (*) op <datum> hebben ontvangen.

<vul hier de ontvangen producten in>

____________________________________

 

Naam van de klant(en):

_____________________________________________________

 

Postadres van de klant(en)
_____________________________________________________

 

Handtekening van de klant(en) (*) (alleen bij een mededeling op papier)

__________________

 

Datum

__________________

 

(*) Doorstrepen wat niet van toepassing is.

 

§8 Garantie

De wettelijke garantiebepalingen zijn van toepassing.

 

§9 De gebruikte taal en jurisdictie betreffende de koopovereenkomst en zetel van de bevoegde rechtbank

Juridisch maatgevend voor de gebruikte taal van de koopovereenkomst is uitsluitend het Duits.
De zetel van de bevoegde rechtbank bevindt zich in Bad Homburg v.d.H., Duitsland
Deze voorwaarden werden voor het laatst geactualiseerd in november 2015.

 

— — — — — — — — — — —

Deze Nederlandstalige tekst is onze service aan u. Echter alleen de corresponderende Duitse text is juridisch maatgevend en bepalend omdat deze shop zich in Duitsland bevindt en onder de Duitse wetgeving valt. Zie hiervoor de desbetreffende tekst AGB in de Duitse afdeling van deze shop.

Deze voorwaarden werden in het Duits gratis ter beschikking gesteld door agb.de
Vertaling: GardenStone